Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Zajęcia dodatkowe

Dzieci w wieku przedszkolnym odczuwają olbrzymią potrzebę ruchu, która niezaspokojona może doprowadzić do zaburzeń w emocjonalnej sferze osobowości. Stanowi ona najistotniejszy przejaw rozwoju jednostki, gdyż ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju osobowości.

Optymalną formą spełnienia tej potrzeby stanowią ćwiczenia teatralno-muzyczno-ruchowo - taneczne - określane jako metody twórcze.


Zajęcia realizowane metodami twórczymi pozwalają odkryć temperament i osobowość dziecka, uwrażliwiać na samoocenę, samomotywację oraz wyzwalają inicjatywę, aktywność i jego samodzielność. Zarówno odtwórcze jak i twórcze zajęcia wymagają specyficznie szerokiego rozumienia pojęć: ruch, gest, słowo, muzyka itd. Nie ograniczają się bowiem tylko do nauczania konkretnych umiejętności artystycznych, ale są formą ekspresji brzmieniowej i ruchowej w postaci spontanicznego lub charakterystycznego tańca, pantomimicznych gestów naśladowczych itp. Dzięki połączeniu ruchu z muzyką czy też muzyki z teatrem rozwija się inwencja twórcza dziecka, łatwiej zapamiętuje ono skomplikowane ruchy, coraz lepiej potrafi wyrażać samo siebie.

Praktyka potwierdza, że w codziennej pracy z dzieckiem, metody twórcze łączą wszelkie działania edukacyjne (Nowak, 1996/9, s.552). Integracja różnych przejawów aktywności dziecka (umysłowej, motorycznej, artystycznej, badawczej, społecznej) wzbogaca jego przeżycia emocjonalne, wpływa na rozwój intelektualny, społeczny, motoryczny, jak również aktywność twórczą. Sprawia, że dziecko lepiej zauważa otoczenie, swobodnie i spontanicznie posługuje się językiem werbalnym i pozawerbalnym, ma rozbudzoną wrażliwość na siebie i innych ludzi.

Taniec jest szczególną formą ruchu połączonego z muzyką. Stanowi on od wieków formę życia towarzyskiego, jest zabawą i sposobem na odprężenie. Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalne zamiłowanie do tańca i ruchowej improwizacji przy muzyce. Taniec pozwala dzieciom przeżywać radość, zadowolenie i satysfakcję z własnej aktywności.

Teatr to ten rodzaj sztuki, który poprzez słowo, ruch i muzykę w szczególny sposób oddziałuje na widza. Dostarcza wrażeń i przeżyć estetycznych, kształtuje wyobraźnię. Dziecięce zabawy w teatr mają olbrzymie znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Kształtują u dziecka wrażliwość estetyczną, moralną, społeczną. Sprzyjają rozwijaniu mowy, wzbogacają słownictwo, pamięć. Spełniają też określone zadania wychowawcze. Dzięki nim wzmacniana jest więź koleżeńska i grupowa oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Drama, odrywając dziecko od codzienności, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, rozbudza wiarę we własne siły.

Muzyka (RYTMIKA) jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole, a potem w gimnazjum. Już w okresie przedszkolnym muzykalność dziecka uznawana jest za ważną cechę rozwojową o dużej dynamice, która wymaga opieki pedagogicznej. W tym miejscu należy się zastanowić jaką rolę pełni muzyka w poszczególnych okresach życia dziecka przedszkolnego. Muzyka ma właściwości kathartyczne i odprężające, uwalnia emocje, które nie powinny zbyt długo zalegać
w psychice człowieka i daje wytchnienie po wysiłku fizycznym i psychicznym.

Zabawa wprowadza przedszkolaka w świat sztuki i jednocześnie rozwija sferę motoryczną poprzez mowę, poczucie rytmu (np. w wyliczankach dziecięcych), ruch dyrektywny i niedyrektywny, improwizację oraz inne elementy muzyki: metrum, tempo, melodykę, harmonię, dynamikę, agogikę, frazowanie, kolorystykę dźwiękową i strukturę formalną utworu (Ławrowska, 1998, s.7).

Pedagodzy, psychologowie zgodnie twierdzą, że metody twórcze mają znaczący wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Za ich pomocą kształtujemy zdrową, sprawną fizycznie i umysłowo jednostkę.

Warto podkreślić również terapeutyczną i adaptacyjną funkcję zajęć teatralno-muzyczno–ruchowo-tanecznych. Pozwalają one na rozładowanie napięć emocjonalnych, niepokojów, lęków, zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne dziecka, skraca okres adaptacyjny. W twórczym akcie dziecko uwalnia się z nadmiaru emocji. Swoboda, nieskrępowana improwizacja rozwija fantazję i ma charakter katartyczny.

Do najistotniejszych cech metod twórczych należą:
 

 • pełna samodzielność dzieci w rozwiązaniu zadań i problemów ruchowych,
 • zadania dla dzieci mają charakter zadań otwartych tzn. zupełnie nieznany, z którym spotykają się po raz pierwszy,
 • czynnikami motywującymi dzieci do działania są informacje, oczekiwania,    
 • wyniki własnych decyzji, czynności i działań,
 • dziecko stosuje samokontrolę i samoocenę oraz zdobywa podstawy  ustawicznego samodoskonalenia się.


Propozycja zintegrowania zajęć dodatkowych TANIEC-DRAMA (w połączeniu z rytmiką) spowoduje, że dziecko będzie prawidłowo rozwijać się fizycznie i psychicznie, kształtować swoją motorykę, aktywizować ciało i umysł, ćwiczyć spostrzegawczość, muzykalność, zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności, równowagę emocjonalną i odporność na stres.

Doświadczenia i badania krajów zachodnich (np.: USA, Wielka Brytania) pokazują jak wiele korzyści osiąga dorosły człowiek, który w wieku przedszkolnym brał udział w twórczych zajęcia np.: MUZYKA, TANIEC czy DRAMA.

Język angielski  Język angielski

Strona w przygotowaniu

Zajęcia z psychologiem  Zajęcia z psychologiem

Strona w przygotowaniu

Zajęcia logopedyczne  Zajęcia logopedyczne

Zajęcia skierowane są do następujących grup wiekowych: 3, 4, 5, 6 - latki. Przeprowadzane indywidualnie, godzina rozpoczęcia zajęć ustalana na bieżąco z nauczycielem grupy. Tak, aby dziecko nie opuszczało innych zajęć dydaktycznych.


Termin zajęć: poniedziałek, środa

 • godz. 10:00 - 13:00 poniedziałki
 • godz. 10:00 - 14:30 środy
Czas trwania zajęć: 30 minut

Koszt zajęć: 180 zł/miesiąc (4 zajęcia). Płatne tylko za zajęcia, w których dziecko uczestniczyło.

Rytmika  Rytmika

Strona w przygotowaniu

Gimnastyka korekcyjna  Gimnastyka korekcyjna

Strona w przygotowaniu

Taniec  Taniec

Zajęcia skierowane są do następujących grup wiekowych: 3, 4, 5 - latki
Termin zajęć: poniedziałek,

 • godz. 12:30 - grupa Misie i Jeżyki (2010 i 2011)
 • godz. 13:00 - grupa Wiewiórki (2012)
 • godz. 13:30 - grupa Liski (2013)

Czas trwania zajęć: 30 minut
Koszt zajęć: 50 zł/miesiąc (4 zajęcia)

Zakres zajęć: taniec nowoczesny (videoclip dance) i współczesny, dancehall, jazz, latino, show dance, disco dance, balet, tańce narodowe.

Zajęcia taneczne dla przedszkolaków - plan zajęć na rok szkolny 2015/2016:


Program zajęć z tańca towarzyskiego obejmuje naukę taoców: samba, cha-cha, polka, jive, walc angielski, walc wiedeński, tango, quickstep. Zajęcia taneczne dla dzieci to nie tylko nauka kroków, ale także wiele dwiczeń rozwijających sprawność i koordynację, kontrolę nad ciałem, muzykalność, poczucie rytmu. Zajęcia uczą pracy w grupie i w parze oraz elegancji.

Dzieci na początku uczą się podstawowych kroczków i przejść tanecznych, systematycznie dowiadują się coraz więcej o jakości tańca, a ich układy taneczne stają się coraz trudniejsze, aby w rezultacie były gotowe na turnieje w swojej kategorii.

Szachy  Szachy

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki
Termin zajęć: czwartk i piątki
Godzina czwartki:

 • godz. 11:30 - grupa Jeżyki (średniozaawansowana)
 • godz. 12:00 - grupa Misie + Jeżyki (grupa zaawansowana)

Godzina piątki:

 • godz. 10:00 - grupa Wiewiórki (początkująca)
 • godz. 10:30 grupa Wiewiórki i Jeżyki (grupa początkująca)

Czas trwania zajęć: 30 minut
Koszt zajęć: 80 zł/miesiąc (4 zajęcia)

Ponieważ każda grupa wiekowa przerabia określony program, zapisy na zajęcia przyjmujemy tylko do końca października. W późniejszym czasie nie będzie możliwości dopisania dziecka do grupy. Informację zamieszczamy na prośbę instruktora.

Program nauczania gry w szachy przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat w ramach zajęć poza programowych (dodatkowych). Udział w zajęciach biorą dzieci podzielone według wieku oraz poziomu zaawansowania na maksymalnie 8 osobowe grupy. Program zajęć szachowych ma być zrealizowany w ciągu jednego (lub więcej) roku szkolnego. Dodatkowo opracowane są szczegółowe plany roczne dla każdej grupy wiekowej. Program może być modyfikowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb, rozwoju i zainteresowania dziecka.

Po realizacji całego programu dziecko osiągnie poziom umożliwiający mu poprawne rozgrywanie partii szachowych, włącznie z obsługą zegara szachowego oraz znajomością podstawowych teoretycznych, taktycznych i strategicznych zagadnień związanych z szachami. Podsumowaniem uczestnictwa dziecka na zajęciach szachowych jest turniej szachowy organizowany przez Chess Academy w porozumieniu z kierownictwem przedszkola.

Naszym celem jest popularyzacja szachów wśród najmłodszych oraz ukazanie pozytywnych aspektów tej królewskiej gry. Szachy, to wspaniała gra  rozwijająca umysł dziecka, która uczy logicznego i przestrzennego myślenia, sportowego współzawodnictwa na zasadach fair-play, cierpliwości, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenuje pamięć, kształtuje zmysł kombinacyjny. Zajęcia są nie tylko nauką, ale również wspaniałą intelektualną zabawą, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności jak:  szybkość myślenia, spostrzegawczość, reakcję na ruchy i zachowanie przeciwnika, bystrość, konsekwencję podejmowanych decyzji oraz wiele innych wspaniałych cech.