Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Zajęcia dodatkowe

Dzieci w wieku przedszkolnym odczuwają olbrzymią potrzebę ruchu, która niezaspokojona może doprowadzić do zaburzeń w emocjonalnej sferze osobowości. Stanowi ona najistotniejszy przejaw rozwoju jednostki, gdyż ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju osobowości.

Optymalną formą spełnienia tej potrzeby stanowią ćwiczenia teatralno-muzyczno-ruchowo - taneczne - określane jako metody twórcze.


Zajęcia realizowane metodami twórczymi pozwalają odkryć temperament i osobowość dziecka, uwrażliwiać na samoocenę, samomotywację oraz wyzwalają inicjatywę, aktywność i jego samodzielność. Zarówno odtwórcze jak i twórcze zajęcia wymagają specyficznie szerokiego rozumienia pojęć: ruch, gest, słowo, muzyka itd. Nie ograniczają się bowiem tylko do nauczania konkretnych umiejętności artystycznych, ale są formą ekspresji brzmieniowej i ruchowej w postaci spontanicznego lub charakterystycznego tańca, pantomimicznych gestów naśladowczych itp. Dzięki połączeniu ruchu z muzyką czy też muzyki z teatrem rozwija się inwencja twórcza dziecka, łatwiej zapamiętuje ono skomplikowane ruchy, coraz lepiej potrafi wyrażać samo siebie.

Praktyka potwierdza, że w codziennej pracy z dzieckiem, metody twórcze łączą wszelkie działania edukacyjne (Nowak, 1996/9, s.552). Integracja różnych przejawów aktywności dziecka (umysłowej, motorycznej, artystycznej, badawczej, społecznej) wzbogaca jego przeżycia emocjonalne, wpływa na rozwój intelektualny, społeczny, motoryczny, jak również aktywność twórczą. Sprawia, że dziecko lepiej zauważa otoczenie, swobodnie i spontanicznie posługuje się językiem werbalnym i pozawerbalnym, ma rozbudzoną wrażliwość na siebie i innych ludzi.

Taniec jest szczególną formą ruchu połączonego z muzyką. Stanowi on od wieków formę życia towarzyskiego, jest zabawą i sposobem na odprężenie. Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalne zamiłowanie do tańca i ruchowej improwizacji przy muzyce. Taniec pozwala dzieciom przeżywać radość, zadowolenie i satysfakcję z własnej aktywności.

Teatr to ten rodzaj sztuki, który poprzez słowo, ruch i muzykę w szczególny sposób oddziałuje na widza. Dostarcza wrażeń i przeżyć estetycznych, kształtuje wyobraźnię. Dziecięce zabawy w teatr mają olbrzymie znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Kształtują u dziecka wrażliwość estetyczną, moralną, społeczną. Sprzyjają rozwijaniu mowy, wzbogacają słownictwo, pamięć. Spełniają też określone zadania wychowawcze. Dzięki nim wzmacniana jest więź koleżeńska i grupowa oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Drama, odrywając dziecko od codzienności, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, rozbudza wiarę we własne siły.

Muzyka (RYTMIKA) jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole, a potem w gimnazjum. Już w okresie przedszkolnym muzykalność dziecka uznawana jest za ważną cechę rozwojową o dużej dynamice, która wymaga opieki pedagogicznej. W tym miejscu należy się zastanowić jaką rolę pełni muzyka w poszczególnych okresach życia dziecka przedszkolnego. Muzyka ma właściwości kathartyczne i odprężające, uwalnia emocje, które nie powinny zbyt długo zalegać
w psychice człowieka i daje wytchnienie po wysiłku fizycznym i psychicznym.

Zabawa wprowadza przedszkolaka w świat sztuki i jednocześnie rozwija sferę motoryczną poprzez mowę, poczucie rytmu (np. w wyliczankach dziecięcych), ruch dyrektywny i niedyrektywny, improwizację oraz inne elementy muzyki: metrum, tempo, melodykę, harmonię, dynamikę, agogikę, frazowanie, kolorystykę dźwiękową i strukturę formalną utworu (Ławrowska, 1998, s.7).

Pedagodzy, psychologowie zgodnie twierdzą, że metody twórcze mają znaczący wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Za ich pomocą kształtujemy zdrową, sprawną fizycznie i umysłowo jednostkę.

Warto podkreślić również terapeutyczną i adaptacyjną funkcję zajęć teatralno-muzyczno–ruchowo-tanecznych. Pozwalają one na rozładowanie napięć emocjonalnych, niepokojów, lęków, zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne dziecka, skraca okres adaptacyjny. W twórczym akcie dziecko uwalnia się z nadmiaru emocji. Swoboda, nieskrępowana improwizacja rozwija fantazję i ma charakter katartyczny.

Do najistotniejszych cech metod twórczych należą:
 

 • pełna samodzielność dzieci w rozwiązaniu zadań i problemów ruchowych,
 • zadania dla dzieci mają charakter zadań otwartych tzn. zupełnie nieznany, z którym spotykają się po raz pierwszy,
 • czynnikami motywującymi dzieci do działania są informacje, oczekiwania,    
 • wyniki własnych decyzji, czynności i działań,
 • dziecko stosuje samokontrolę i samoocenę oraz zdobywa podstawy  ustawicznego samodoskonalenia się.


Propozycja zintegrowania zajęć dodatkowych TANIEC-DRAMA (w połączeniu z rytmiką) spowoduje, że dziecko będzie prawidłowo rozwijać się fizycznie i psychicznie, kształtować swoją motorykę, aktywizować ciało i umysł, ćwiczyć spostrzegawczość, muzykalność, zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności, równowagę emocjonalną i odporność na stres.

Doświadczenia i badania krajów zachodnich (np.: USA, Wielka Brytania) pokazują jak wiele korzyści osiąga dorosły człowiek, który w wieku przedszkolnym brał udział w twórczych zajęcia np.: MUZYKA, TANIEC czy DRAMA.

Język angielski  Język angielski

Strona w przygotowaniu

Zajęcia z psychologiem  Zajęcia z psychologiem

Strona w przygotowaniu

Zajęcia logopedyczne  Zajęcia logopedyczne

Zajęcia skierowane są do następujących grup wiekowych: 3, 4, 5, 6 - latki. Przeprowadzane indywidualnie, godzina rozpoczęcia zajęć ustalana na bieżąco z nauczycielem grupy. Tak, aby dziecko nie opuszczało innych zajęć dydaktycznych.

Termin zajęć: piątki

Czas trwania zajęć: 30 minut

Koszt zajęć: 180 zł/miesiąc (4 zajęcia). Płatne tylko za zajęcia, w których dziecko uczestniczyło.

Rytmika  Rytmika

Strona w przygotowaniu

Gimnastyka korekcyjna  Gimnastyka korekcyjna

Strona w przygotowaniu

JUDO  JUDO

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki

Termin zajęć: czwartki
Godziny:

godz. 12:30 - grupa Liski

godz. 13:00 - grupa Sowy

godz. 13:30 - grupa Wiewiórki

Czas trwania zajęć: 30 minut
Koszt zajęć: 52 zł / miesiąc (4 zajęcia)

"Judo to więcej niż sport. To wychowanie i sposób życia." Treningi JUDO oparte s ą na nowej innowacyjnej metodzie. Znaczna część treningu przeznaczona jest na ćwiczenia akrobatyczne, gimnastyczno-korekcyjne, a wszystko prowadzone jest w formie zabawy. Zajęcia mają na celu kształtowanie wytrzymałości, szybkości, siły, zręczności, koordynacji oraz orientacji przestrzennej. Trener skupia się na całkowitym rozwoju dziecka w minimalnym czasie. Duży nacisk kładzie na kształtowanie osobowości młodego trenującego. Intensywność oraz rodzaj zajęć jest dopasowana indywidualnie do sprawności i możliwości ćwiczących dzieci.

W programie zajęć:

 • nauka bezpiecznego upadania,
 • opanowanie podstawowych technik JUDO,
 • elementy gimnastyki oraz rozciąganie,
 • uczenie zasad współzawodnictwa z szacunkiem do drugiej osoby,
 • rozwijanie siły, wytrzymałości i koordynacji ruchowej.

Taniec  Taniec

Zajęcia skierowane są do następujących grup wiekowych: 3, 4, 5 - latki
Termin zajęć: poniedziałek

 • godz. 12:30 - grupa Sowy
 • godz. 13:00 - grupa Liski i Wiewiórki

Czas trwania zajęć: 30 minut
Koszt zajęć: 52 zł / miesiąc (4 zajęcia)

Zakres zajęć: taniec nowoczesny (videoclip dance) i współczesny, dancehall, jazz, latino, show dance, disco dance, balet, tańce narodowe.

Program zajęć z tańca towarzyskiego obejmuje naukę taoców: samba, cha-cha, polka, jive, walc angielski, walc wiedeński, tango, quickstep. Zajęcia taneczne dla dzieci to nie tylko nauka kroków, ale także wiele dwiczeń rozwijających sprawność i koordynację, kontrolę nad ciałem, muzykalność, poczucie rytmu. Zajęcia uczą pracy w grupie i w parze oraz elegancji.

Dzieci na początku uczą się podstawowych kroczków i przejść tanecznych, systematycznie dowiadują się coraz więcej o jakości tańca, a ich układy taneczne stają się coraz trudniejsze, aby w rezultacie były gotowe na turnieje w swojej kategorii.

Szachy  Szachy

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki
Termin zajęć: czwartk i piątki
Godzina czwartki:

 • godz. 10:30 - grupa Wiewiórki
 • godz. 11:00 - grupa Liski (grupa średniozaawansowana)
 • godz. 11:30 - grupa Liski i Sowy (grupa początkująca)
Czas trwania zajęć: 30 minut

Koszt zajęć: 80 zł / miesiąc (4 zajęcia)

Ponieważ każda grupa wiekowa przerabia określony program, zapisy na zajęcia przyjmujemy tylko do końca października. W późniejszym czasie nie będzie możliwości dopisania dziecka do grupy. Informację zamieszczamy na prośbę instruktora.

Program nauczania gry w szachy przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat w ramach zajęć poza programowych (dodatkowych). Udział w zajęciach biorą dzieci podzielone według wieku oraz poziomu zaawansowania na maksymalnie 8 osobowe grupy. Program zajęć szachowych ma być zrealizowany w ciągu jednego (lub więcej) roku szkolnego. Dodatkowo opracowane są szczegółowe plany roczne dla każdej grupy wiekowej. Program może być modyfikowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb, rozwoju i zainteresowania dziecka.

Po realizacji całego programu dziecko osiągnie poziom umożliwiający mu poprawne rozgrywanie partii szachowych, włącznie z obsługą zegara szachowego oraz znajomością podstawowych teoretycznych, taktycznych i strategicznych zagadnień związanych z szachami. Podsumowaniem uczestnictwa dziecka na zajęciach szachowych jest turniej szachowy organizowany przez Chess Academy w porozumieniu z kierownictwem przedszkola.

Naszym celem jest popularyzacja szachów wśród najmłodszych oraz ukazanie pozytywnych aspektów tej królewskiej gry. Szachy, to wspaniała gra  rozwijająca umysł dziecka, która uczy logicznego i przestrzennego myślenia, sportowego współzawodnictwa na zasadach fair-play, cierpliwości, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenuje pamięć, kształtuje zmysł kombinacyjny. Zajęcia są nie tylko nauką, ale również wspaniałą intelektualną zabawą, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności jak:  szybkość myślenia, spostrzegawczość, reakcję na ruchy i zachowanie przeciwnika, bystrość, konsekwencję podejmowanych decyzji oraz wiele innych wspaniałych cech.

Cztery piłki

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki

Termin zajęć: wtorki
Godziny:

godz. 10:00 - grupa Liski i Sowy

godz. 10:30 - grupa Wiewiórki

Czas trwania zajęć: 30 minut
Koszt zajęć: 80 zł / miesiąc (4 zajęcia)

Zajęcia „Cztery piłki” są formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami czterech najbardziej popularnych sportów zespołowych: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej.

Różnorodność piłek pod względem wielkości, masy, faktury, twardości a także operowanie poszczególnymi piłkami zarówno rękami jak i nogami dostarcza większej ilości bodźców oddziałujących na mózg i ciało dziecka, wpływając na wszechstronniejszy i bardziej kompleksowy rozwój dziecka niż w przypadku np. tylko zajęć z piłką do koszykówki.

Zajęcia „Cztery piłki” mają na celu:

 • zapoznanie z czterema głównymi sportami zespołowymi: piłką nożną, koszykówką, siatkówką, piłką ręczną,
 • rozwój konkretnych umiejętności z zakresu czterech gier zespołowych,
 • zapewnienie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka,
 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
 • przygotowanie do zajęć wychowania fizycznego w szkole
 • motywowanie do pracy i wspieranie w drodze do osiągania lepszych wyników,
 • przezwyciężanie zmęczenia i słabości.
 • uświadomienie dzieciom wachlarzu ich możliwości,
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka.

Uczęszczając na zajęcia „Cztery piłki” dziecko...

 • pozna uproszczone zasady czterech gier zespołowych,
 • dowie się, jaki wpływ na jego organizm ma ruch,
 • pozna różnego rodzaju ćwiczenia z piłkami,
 • pozna różne formy gier i zabaw grupowych,
 • posiądzie umiejętność czucia położenia i ruchów ciała w przestrzeni oraz względem ruchomego przyboru,
 • pozna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do otoczenia,
 • dowie się jak bezpiecznie zachować się w czasie zajęć ruchowych,
 • dowie się na czym polega dobre komunikowanie się i współpraca z innymi,
 • będzie umiało rozróżnić piłki względem dyscypliny sportu z zakresu dyscyplin składających się na program zajęć.