fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Priorytety przedszkola na 2017/2018

Priorytety do pracy na rok szkolny 2017/2018:

 1. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (sukcesy, porażki, konflikty) oraz gotowości do poszukiwania rozwiązań i zastosowania odpowiednich strategii,
 2. doskonalenie kompetencji w zakresie logicznego myślenia, z jednoczesnym rozbudzaniem ciekawości poznawczej,
 3. pogłębienie pracy z dziećmi w 3 obszarach: motoryka duża (równowaga, koordynacja ruchów ciała), sprawność manualna (grafomotoryka, motoryka mała), oraz orientacja (schemat własnego ciała, przestrzeń, lewa i prawa strona ciała).

 

Priorytet 1

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (sukcesy, porażki, konflikty) oraz gotowości do poszukiwania rozwiązań i zastosowania odpowiednich strategii

Kształtowanie odporności emocjonalnej polega na hartowaniu i organizowaniu odpowiednio sytuacji trudnych dostosowanych do wieku oraz możliwości dziecka (np. w trakcie zajęć z psychologiem, w postaci scenek dramowych). Celem takich działań jest doświadczanie trudności i wdrażanie do znoszenia porażki w bezpiecznych warunkach.  Nic nas tak nie uczy jak doświadczenie. 

Zwycięstwa uczą, że warto podejmować wyzwania pomimo doświadczanych trudności. Przegrana jest zaś nieodłącznym elementem życia, którego nie da się uniknąć a rolą nas dorosłych jest pomóc dzieciom rozwinąć umiejętność łagodnego ich znoszenia.

Dzieci o wysokiej odporności emocjonalnej są pewniejsze siebie, stabilniejsze i spokojniejsze. Potrafią dobrze radzić sobie ze stresem i presją, nie okazują przy tym zbyt mocnych reakcji i emocji, przyjmują sprawy takimi, jakie one są. Nie mają tendencji do zamartwiania się na zapas i mimo porażek podejmują kolejne wyzwania.

Planowane działania dla priorytetu 1:

 • wprowadzenie większej ilości konstruowanych przez dzieci gier w oparciu o założenia programu „Dziecięca matematyka”,
 • kontynuacja w prowadzeniu gier i zabaw z konkretnymi zasadami np. „Gąski, gąski do domu”, znajdź przedmiot ukryty w sali,
 • kontynuacja w prowadzeniu gier i zabaw sportowych,
 • intensyfikacja zabaw dramowych,  interakcyjnych i integracyjnych,
 • wprowadzenie projektów grupowych.

 

Priorytet 2

doskonalenie kompetencji w zakresie logicznego myślenia, z jednoczesnym rozbudzaniem ciekawości poznawczej

Logiczne myślenie, czy inaczej rozumowanie, to zdolność myślenia przyczynowo skutkowego. Dzięki tej umiejętności podejmujemy decyzje, wybieramy, przewidujemy, odróżniamy co prawidłowe, od tego, co chybione i wyciągamy wnioski.  Ciekawość poznawcza to doświadczanie, badanie, klasyfikowanie oraz poznawanie związków między przyczyną a skutkiem.

Planowane działania dla priorytetu 2:

 • wprowadzenie większej ilości ćwiczeń poprzez gry, zabawy i łamigłówki przez dzieci w oparciu o założenia programu „Dziecięca matematyka”,
 • intensyfikacja eksperymentów oraz osobistych doświadczeń dzieci (np. spacery, wycieczki, projekty badawcze),
 • wprowadzenie projektów grupowych.

 

Priorytet 3

pogłębienie pracy z dziećmi w 3 obszarach: motoryka duża (równowaga, koordynacja ruchów ciała), sprawność manualna (grafomotoryka, motoryka mała), oraz orientacja (schemat własnego ciała, przestrzeń, lewa i prawa strona ciała).

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wprowadziliśmy poszerzoną obserwację dzieci z wykorzystaniem skróconej wersji Baterii Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego  dzieci 5 i 6-letnich, która głównie stosowana jest w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Bateria ta jest specjalistycznym narzędziem, opracowanym  przez gdańską Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Pozwala określić trudności rozwojowe oraz ich przyczyny, których już nie pokazują arkusze obserwacji cech rozwojowych dziecka standardowo stosowany w przedszkolach.  Dzięki zastosowaniu tego narzędzia dokonaliśmy pogłębionej analizy poziomu cech rozwojowych dzieci w poszczególnych obszarach. Pozwala nam to dokładniej zaplanować działania wspierające rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości (w tym dzieci o szczególnych zdolnościach, jak i dzieci potrzebujących dodatkowych działań dydaktyczno-wychowawczych).

Co to znaczy w praktyce. Jeśli znamy tylko rodzaj trudności np. obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa, a nie wiemy co jest jej przyczyną to możemy podjąć działania, które nie pomogą zniwelować trudności. Można to porównać do leczenia bez diagnozy. Jeśli, poza trudnością, znamy jej przyczynę to możemy precyzyjniej dobrać działania wspierające lub terapeutyczne.  

W związku z wynikami, w nadchodzącym roku szkolnym planujemy podjęcie następujących działań:

 • zwiększenie aktywności ruchowej podczas pobytu dziecka w przedszkolu między innymi poprzez gimnastykę poranną, dzięki czemu będzie usprawniana motorykaduża i orientacja,
 • wprowadzenie większej ilości zabaw sensoplastycznych, które mają na celu regulację napięcia mięśniowego i usprawnienie pracy ręki, co pozwoli podnieść sprawność manualną i umożliwi lepsze przygotowanie dziecka do nauki pisania.