fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Programy uzupełniające

Stanowią uzupełnienie do głównego programu wychowania przedszkolnego "Zbieram, poszukuję, badam" wykorzystywanego w naszych przedszkolach. Staramy się by zajęcia edukacyjne były ciekawe, atrakcyjne i angażujące dla dzieci, dlatego wzbogacamy naszą pracę o autorkie programy.

Dziecięca matematyka

Jest to uzupełniający program nauczania, który stanowi w naszym przedszkolu itotny filar edukacji matematycznej.

Cele programu:

 •  rozwijanie uzdolnień, z jednoczesnym przyspieszaniem tempa rozwoju dzieci,
 • wyrównywanie deficytów lub trudności z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i psychofizycznych dziecka,
 • przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w całej karierze szkolnej, a nie tylko w uczeniu się matematyki;

Założenia:

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną, którego główną ideą jest bazowanie na osobistych doświadczeniach dziecka.

Przebieg zajęć:

Każdy scenariusz podzielony jest na części, które możemy realizować jednego dnia lub podczas kilku spotkań. Ćwiczenia, zabawy,  gry i zadania, które prowadzą do osiągnięcia celów są skonstruowane w oparciu o bloki tematyczne, zgodne z założeniami programowymi:

 • Orientacja przestrzenna.
 • Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 • Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. 
 • Dodawanie i odejmowanie. Rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 • Klasyfikacja.
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność.
 • Przybliżanie dzieciom  aspektu porządkowego liczby.
 • Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 • Intuicje geometryczne.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów.
 • Waga i ważenie.
 • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.

Efekty:

Rozwój myślenia i hartowanie dziecięcej odporności w oparciu o specjalnie dobrane doświadczenia, na podstawie których dziecko tworzy pojęcia i nabywa nowych umiejętności.

Program "Zmysłolandia"

Program, który pomaga dzieciom poznawać świat wszystkimi zmysłami - wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem i smakiem. Gdy działają one prawidłowo wówczas dziecko rozwija się w sposób harmonijny, a my widzimy to w jego ruchach i zachowaniu.

Cele programu:

 • rozwijanie percepcji u dziecka, która odpowiada za odbieranie informacji z otoczenia; percepcja jest związana z odrębnymi modalnościami zmysłowymi, a wówczas mówimy o percepcji wzrokowej, słuchowej, smakowej, węchowej, dotykowej, o zmyśle równowagisensorycznej; tradycyjnie percepcję dzieli się na dwa etapy - percepcję sensoryczną i spostrzeganie
 • rozwijanie uwagi u dziecka, która odpowiada za selekcjonowanie informacji; uwaga jest nierozerwalnie związana z procesami percepcji do tego stopnia, że w niektórych sytuacjach wygodnie jest traktować uwagę tak, jakby była procesem percepcyjnym

Tak jak nasze ciało, aby rosnąć potrzebuje pożywienia, tak mózg do prawidłowego rozwoju potrzebuje bodźców z otoczenia. Uczymy się dzięki naszym zmysłom nieustannie przekazującym setki tysięcy informacji do mózgu, gdzie następuje ich łączenie i przetwarzanie w celu jak najlepszego zareagowania.
Gdy wszystkie zmysły działają prawidłowo dziecko rozwija się w sposób harmonijny, a my widzimy to w jego ruchach i zachowaniu. Wystarczy, że jesteśmy uważni na sygnały wysyłane przez dziecko i podążając za nim zapewniamy mu bodźce, których potrzebuje.

Program obejmuje:

 • zabawy i przedmioty sensoryczne
 • zabawy rozwijające nasze zmysły
 • masy plastyczno- sensoryczne

Program "Badam, doświadczam, eksperymentuję"

Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, czerpania radości w odkrywaniu nowego, rozwijania zainteresowań badawczych. Zabawy i eksperymenty pobudzają dziecko do myślenia a przede wszystkim do poszukiwania i działania. Radość i fascynacja w oczach małych badaczy  utwierdza nas w przekonaniu, że naprawdę warto inicjować i prowadzić z dziećmi eksperymenty i zabawy o charakterze badawczym.

Cele programu:

 • stymulowanie aktywności poznawczej, która obejmuje myślenie, mówienie, zapamiętywanie oraz procesy sensoryczne i percepcyjne; są to wszystkie te czynności, które człowiek, nabywa podczas swojego rozwoju i te czynności, które są mu konieczne i potrzebne do funkcjonowania oraz orientacji w środowisku, w jakim się otacza; są one warunkiem zdobywania i przetwarzania, przez jednostkę informacji i wiedzy, możliwości uczenia się oraz porozumienia z otoczeniem; dzięki nim, każdy z nas buduje własne wyobrażenia o sobie i świecie, w którym przyszło mu żyć,
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach, w tym rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi odkrywcami i badaczami, uczą się przez działanie i doświadczanie.  Aktywność poznawcza jest dla nich naturalną rzeczą wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak odegrała istotne znaczenie dla rozwoju dziecka, należy ją stymulować. Warto zadbać, by dziecko miało okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co łączy się z silnymi emocjami. Dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.