fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Zajęcia dodatkowe

Dzieci w wieku przedszkolnym odczuwają olbrzymią potrzebę ruchu, która niezaspokojona może doprowadzić do zaburzeń w emocjonalnej sferze osobowości. Stanowi ona najistotniejszy przejaw rozwoju jednostki, gdyż ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju osobowości.

Optymalną formą spełnienia tej potrzeby stanowią ćwiczenia teatralno-muzyczno-ruchowo - taneczne - określane jako metody twórcze.


Zajęcia realizowane metodami twórczymi pozwalają odkryć temperament i osobowość dziecka, uwrażliwiać na samoocenę, samomotywację oraz wyzwalają inicjatywę, aktywność i jego samodzielność. Zarówno odtwórcze jak i twórcze zajęcia wymagają specyficznie szerokiego rozumienia pojęć: ruch, gest, słowo, muzyka itd. Nie ograniczają się bowiem tylko do nauczania konkretnych umiejętności artystycznych, ale są formą ekspresji brzmieniowej i ruchowej w postaci spontanicznego lub charakterystycznego tańca, pantomimicznych gestów naśladowczych itp. Dzięki połączeniu ruchu z muzyką czy też muzyki z teatrem rozwija się inwencja twórcza dziecka, łatwiej zapamiętuje ono skomplikowane ruchy, coraz lepiej potrafi wyrażać samo siebie.

Praktyka potwierdza, że w codziennej pracy z dzieckiem, metody twórcze łączą wszelkie działania edukacyjne (Nowak, 1996/9, s.552). Integracja różnych przejawów aktywności dziecka (umysłowej, motorycznej, artystycznej, badawczej, społecznej) wzbogaca jego przeżycia emocjonalne, wpływa na rozwój intelektualny, społeczny, motoryczny, jak również aktywność twórczą. Sprawia, że dziecko lepiej zauważa otoczenie, swobodnie i spontanicznie posługuje się językiem werbalnym i pozawerbalnym, ma rozbudzoną wrażliwość na siebie i innych ludzi.

Taniec jest szczególną formą ruchu połączonego z muzyką. Stanowi on od wieków formę życia towarzyskiego, jest zabawą i sposobem na odprężenie. Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalne zamiłowanie do tańca i ruchowej improwizacji przy muzyce. Taniec pozwala dzieciom przeżywać radość, zadowolenie i satysfakcję z własnej aktywności.

Teatr to ten rodzaj sztuki, który poprzez słowo, ruch i muzykę w szczególny sposób oddziałuje na widza. Dostarcza wrażeń i przeżyć estetycznych, kształtuje wyobraźnię. Dziecięce zabawy w teatr mają olbrzymie znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Kształtują u dziecka wrażliwość estetyczną, moralną, społeczną. Sprzyjają rozwijaniu mowy, wzbogacają słownictwo, pamięć. Spełniają też określone zadania wychowawcze. Dzięki nim wzmacniana jest więź koleżeńska i grupowa oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Drama, odrywając dziecko od codzienności, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, rozbudza wiarę we własne siły.

Muzyka (RYTMIKA) jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole, a potem w gimnazjum. Już w okresie przedszkolnym muzykalność dziecka uznawana jest za ważną cechę rozwojową o dużej dynamice, która wymaga opieki pedagogicznej. W tym miejscu należy się zastanowić jaką rolę pełni muzyka w poszczególnych okresach życia dziecka przedszkolnego. Muzyka ma właściwości kathartyczne i odprężające, uwalnia emocje, które nie powinny zbyt długo zalegać
w psychice człowieka i daje wytchnienie po wysiłku fizycznym i psychicznym.

Zabawa wprowadza przedszkolaka w świat sztuki i jednocześnie rozwija sferę motoryczną poprzez mowę, poczucie rytmu (np. w wyliczankach dziecięcych), ruch dyrektywny i niedyrektywny, improwizację oraz inne elementy muzyki: metrum, tempo, melodykę, harmonię, dynamikę, agogikę, frazowanie, kolorystykę dźwiękową i strukturę formalną utworu (Ławrowska, 1998, s.7).

Pedagodzy, psychologowie zgodnie twierdzą, że metody twórcze mają znaczący wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Za ich pomocą kształtujemy zdrową, sprawną fizycznie i umysłowo jednostkę.

Warto podkreślić również terapeutyczną i adaptacyjną funkcję zajęć teatralno-muzyczno–ruchowo-tanecznych. Pozwalają one na rozładowanie napięć emocjonalnych, niepokojów, lęków, zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne dziecka, skraca okres adaptacyjny. W twórczym akcie dziecko uwalnia się z nadmiaru emocji. Swoboda, nieskrępowana improwizacja rozwija fantazję i ma charakter katartyczny.

Do najistotniejszych cech metod twórczych należą:

 • pełna samodzielność dzieci w rozwiązaniu zadań i problemów ruchowych,
 • zadania dla dzieci mają charakter zadań otwartych tzn. zupełnie nieznany, z którym spotykają się po raz pierwszy,
 • czynnikami motywującymi dzieci do działania są informacje, oczekiwania,    
 • wyniki własnych decyzji, czynności i działań,
 • dziecko stosuje samokontrolę i samoocenę oraz zdobywa podstawy  ustawicznego samodoskonalenia się.


Propozycja zintegrowania zajęć dodatkowych TANIEC-DRAMA (w połączeniu z rytmiką) spowoduje, że dziecko będzie prawidłowo rozwijać się fizycznie i psychicznie, kształtować swoją motorykę, aktywizować ciało i umysł, ćwiczyć spostrzegawczość, muzykalność, zdyscyplinowanie, poczucie odpowiedzialności, równowagę emocjonalną i odporność na stres.

Doświadczenia i badania krajów zachodnich (np.: USA, Wielka Brytania) pokazują jak wiele korzyści osiąga dorosły człowiek, który w wieku przedszkolnym brał udział w twórczych zajęcia np.: MUZYKA, TANIEC czy DRAMA.

Język angielski  Język angielski

Strona w przygotowaniu

Integracja Sensoryczna  Integracja Sensoryczna

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 2, 3, 4 i 5-latki
Termin zajęć: poniedziałek - piątek
Czas trwania zajęć: 30-55 minut
Koszt zajęć: 140 - 320 zł/miesiąc

Metoda Integracji Sensorycznej powstała blisko 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii, neurofizjologii i anatomii. Obecnie jest wciąż udoskonalana i aktualizowana zgodnie z najnowszymi odkryciami z dziedziny neuropsychologii.
Prawidłowe funkcjonowanie każdego dziecka, jego ogólny i wszechstronny rozwój psychoruchowy jest ściśle uzależniony od rozwoju i integracji systemów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego oraz węchu i smaku.

 

Cele zajęć Integracji Sensorycznej:

 • Rozwijanie umiejętności odbierania i porządkowania wrażeń zmysłowych tak, by mogły zostać użyte do celowego działania;
 • Rozwijanie prawidłowych reakcji posturalnych (prawidłowa postawa, właściwe napięcie mięśniowe) i równoważnych;
 • Dostarczanie odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych a co za tym idzie poprawa koncentracji, przezwyciężanie trudności szkolnych;
 • Niwelowanie nadwrażliwości i podwrażliwości zmysłowych (dotyk, słuch, węch, wzrok, przedsionek i propriocepcja – czucie głębokie);
 • Wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie świadomości własnego ciała.

Korzyści dla dziecka:

 • Dziecko uczy się właściwie reagować na docierające do niego bodźce (bez wycofywania czy reakcji agresywnych);
 • Przyjmuje właściwą postawę, poprawia swoją motorykę dużą i małą; jest sprawniejsze ruchowo;
 • Poprawia swoją koncentrację, umiejętność skupienia się na zadaniu;
 • Poznaje siebie, swoje ciało; orientuje się w przestrzeni;
 • Jest pewniejsze siebie, ma pozytywny obraz własnej osoby.

Zajęcia z psychologiem  Zajęcia z psychologiem

Strona w przygotowaniu

Zajęcia logopedyczne  Zajęcia logopedyczne

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 3, 4 i 5-latki
Termin zajęć: poniedziałek - piątek
Czas trwania zajęć: 30minut
Koszt zajęć: 140 - 180 zł/miesiąc

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej wymowy, usuwaniu wad mowy oraz nauczania mowy (mówienia i rozumienia), usuwa też trudności w czytaniu i pisaniu.
 

Cele terapii logopedycznej:

 • usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych)
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji)
 • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju
 • podnoszenie sprawności językowej

 

Co daje terapia logopedyczna?

 • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzi do zaszczepienia  prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania powoduje podjęcie odpowiednich działań niwelujących te niprawidłowości;
 • zapobieganie wymowie między zębowej;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny

Taniec  Taniec

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 3, 4, 5 - latki
Wstępny termin zajęć: piątki
Czas trwania zajęć: 30 - 45 minut
Koszt zajęć: 40 -60 zł/miesiąc

Zajęcia taneczne obejmują:

 • ćwiczenia zawierające podstawy tańca klasycznego i charakterystycznego, które:
  • wyrabiają sprawność ruchowa i prawidłową postawę ciała,
  • rozwijają ekspresję ruchową i poczucie rytmu,
  • doskonalą koordynację ruchową, gibkość, swobodę i estetykę ruchów,
  • rozwijają wyobraźnie przestrzenną,
 • taniec nowoczesny (układy taneczne do muzyki współczesnej i z list przebojów),
 • elementy tańca towarzystkiego (walc, cha-cha, samba, itd),
 • tańce narodowe i integracyjne,
 • układy ruchowo-taneczne, zabawy taneczne,
 • ruch i rytm, które są podstawowymi elementami tańca,
 • ćwiczenia rytmiczno-oddechowe i rozciągające,
 • ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce (odprężająco-rozluźniające).

... ponadto. ..

 • są jedną z najbardziej naturalnych form ludzkiej aktywności,
 • są delikatnym i gruntownym sposobem na gimnastykowanie ciała, co ma bezpośredni wpływ na rozwój dużej motoryki dziecka,
 • pomagają w ujawnianiu emocji, dodają energii, rozwijają pewność i wiarę w siebie,
 • mają bezpośredni związek z naturalnymi ruchami człowieka, kierowanymi emocjami i skoordynowanymi z muzyką oraz
 • pobudzają wydzielanie endorfin, zwanych hormonami szczęścia, które poprawiają nastrój.


Warto wiedzieć, że taniec może być także formą terapii (choreoterapia). Jego elementy występują w niektórych dyscyplinach sportu (łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne i gimnastyka artystyczna).

 

Fragment Artykułu "Czas na sport" (Taniec i balet)

Autor: Paweł Zawitowski, fizjoterapeuta Instytutu Matki i Dziecka

"(...) Zajęcia z tańca najlepiej zaczynać w przedszkolu, jeżeli do tej pory rodzice z dzieckiem nie tańczyli (a szkoda).

Przygodę z tańcem często zaczynamy, kiedy dziecko jest zupełnie malutkie i spontanicznie, słuchając rytmicznej muzyki (polecamy muzykę etniczną!), zaczyna się kołysać na boki. Warto malca w tych początkach kariery tanecznej wspierać.

To świetna zabawa, która rozwija poczucie rytmu, plastyczność, elegancję i koordynację ruchu.

Taniec wspaniale przygotowuje ciało dziecka do późniejszych, już bardziej sportowych zadań. Jeżeli będzie chciało potraktować tę dyscyplinę poważnie i rozpocząć regularne treningi, takie wczesne początki na pewno mu w tym pomogą. Warto jednocześnie pamiętać, że dotyczy to zarówno dziewczynek, jak i chłopców.

Taniec oprócz przygotowania ogólnorozwojowego uczy norm postępowania w grupie i nawiązywania relacji z innymi osobami. Dzieciaki uczą się partnerstwa, współpracy z drugą osobą, słuchania jej, przewidywania jej ruchów i wspólnego ratowania z opresji.

Taniec uczy również tolerancji, przykładania wagi do tego, co robią i mówią inni, obserwacji i oceny zachowań i działań swoich i innych.

Tak jak dzieje się z wieloma dyscyplinami sportu, taniec lub balet w nadmiarze, rozumiany ekstremalnie, czyli uprawiany zawodowo, niesie za sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. Zajęcia baletowe kojarzą się z ogromnym wysiłkiem całego ciała, przeciążeniami stawów, wyrzeczeniami, potem, rozgoryczeniem.

Ale często na końcu przychodzi sukces. I to jest marzenie wielu małych mistrzów sportu.

Jeżeli chodzi o taniec na podstawowym (dziecięcym) poziomie - do-prawdy trudno znaleźć jakieś przeciwwskazania. (...) "

Pełna wersja artykułu znajduje się na naszej stronie. Zobacz.

Karate  Karate

Zajęcia skierowane są dla nastepujących grup wiekowych: 4 i 5 - latki
Wstępny termin zajęć: środa
Czas trwania zajęć: 30 minut 
Koszt zajęć: 40 zł/miesiąc

Cele zajęć z karate:

 • Kształtowanie cech motorycznych w sposób dostosowany do wieku dziecka.
 • Nauka właściwych zasad zachowania się w grupie, podstaw dyscypliny oraz szacunku do rówieśników i starszych.
 • Zaprezentowanie alternatywnych i atrakcyjnych form kultury fizycznej.
 • Nauka podstawowych technik koreańskiej sztuki walki Tang Soo Do.
 • Wyrabia szybkość reakcji, spostrzegawczość oraz orientację przestrzenną.

 

 

Korzyści dla dziecka:

 • Kształtuje dyscyplinę.
 • Uczy zasad i rożnych form porządkowych.
 • Doskonali zwinność, szybkość, a przede wszystkim kształtuje reakcje na nieoczekiwany bodziec.