fb-pixel

Mądrze wspierać małego człowieka by stał się szczęśliwym i autonomicznym dorosłym!

Statut przedszkola - Tarchomin

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
 

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1.

 1. AKADEMIA MALUCHÓW - TARCHOMIN Przedszkole Niepubliczne ma siedzibę i prowadzi działalność przy ul. Zbytki 4 w Warszawie.
 2. Organem prowadzącym Przedszkola jest spółka działająca pod firmą AKADEMIA MALUCHÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. Przedszkole posługuje się ustaloną nazwą w pełnym brzmieniu oraz pieczęcią o następującej treści:

AKADEMIA MALUCHÓW- TARCHOMIN Przedszkole Niepubliczne
ul. Zbytki 4, 03-145 Warszawa

4. Statut został nadany uchwałą przez organ prowadzący w dniu 27 września 2011.
 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 2.

 1. Godziny pracy przedszkola ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem placówki.
 2. Przerwa w pracy Przedszkola jest ustalana przez organ prowadzący przedszkole w zależności od potrzeb.
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 4. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 24,
 5. Przedszkole przewidziane jest łącznie dla 6 oddziałów
 6. Przewiduje się pięć posiłków dziennie: śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek i kolacja.
 7. Zakres zajęć podstawowych, usług i zajęć dodatkowych ustala organ prowadzący.
 8. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 9. Wysokość opłat za wszelkie usługi i zajęcia w przedszkolu określa cennik, który ustala organ prowadzący.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy. Ponadto przedszkole działa na podstawie niniejszego statutu. Przedszkole realizuje podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w szczególności celem Przedszkola jest:
  1. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
  2. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  3. kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwianie poszerzania wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu,
  4. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  5. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
 2. Przedszkole współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 3. Poprzez wycieczki krajoznawcze, wycieczki do różnych organizacji i instytucji, kultywowanie tradycji oraz dyskusje, przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.
 4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami z w/w dziedzin.
 5. Przedszkole może w miarę potrzeb prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, poprzez tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W przedszkolu może być także prowadzone kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWAMA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 4.

 1. W przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu, dwóm lub trzem opiekunom.
 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 3. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).
 4. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 5. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola i organem prowadzącym.
 6. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.

§ 5.

 1. Organ prowadzący przedszkole powierza każdą grupę opiece nauczycieli:
  1. nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
  2. w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci,
  3. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu,

§ 6.

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 7.

Organami przedszkola są:

 1. Organ prowadzący – Akademia Maluchów Spółka z o.o.
 2. Dyrektor Przedszkola,
 3. Rada Pedagogiczna.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 8.

Do obowiązków Organu Prowadzącego należy:

 1. Nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola;
 2. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola;
 3. Obsługa organizacyjna działalności przedszkola;
 4. Kierowanie bieżącą działalnością przedszkola oraz jego reprezentacja;
 5. Prowadzenie księgowości, finansów oraz spraw pracowniczych;
 6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pomocniczych;
 7. Zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola;
 8. Stały kontakt z Dyrektorem Przedszkola;
 9. Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola.

§ 9.

Dyrektora Przedszkola zatrudnia się na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Do kompetencji Dyrektora Przedszkola należy:

 1. Realizowanie założeń i koncepcji programowych i wychowawczych przedłożonych przez władze oświatowe, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną,
 2. Zatrudniania i zwalniania w Przedszkolu nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 4. Opieka nad wychowankami oraz dbałość o ich harmonijny rozwój;
 5. Realizacja innych zadań zleconych przez organ prowadzący przedszkola.

§ 10.

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  1. Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,
  2. Osoba wyznaczona przez Organ Prowadzący - Akademia Maluchów Spółka z o.o.
  3. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

§ 11.

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. Ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola, oraz dokonywanie w trakcie roku zmian i poprawek nie zmieniających założeń planu rocznego,
  2. Możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie dyrektora ze stanowiska,
  3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy,
 3. Rada Pedagogiczna proponuje również cykle wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych,
 4. Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych,
 5. Rada Pedagogiczna współpracuje z Rodzicami.

§ 12.

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece oraz za ich zrównoważony rozwój. Do szczególnych obowiązków nauczycieli należy:
  1. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
  2. Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci
  3. Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość
  4. Dbałość o estetyczny wygląd sal i utrzymywanie zabawek w należytym stanie
 2. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i spełnienie potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzi dokumentację pedagogiczną grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
 4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, a także ze strony innych wyspecjalizowanych placówek.
 5. Nauczyciel otacza opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
  1. Poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci
  2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
  3. Włączenie rodziców i dzieci w działalność przedszkola

 

ZASADY NABORU

§ 13.

 1. Stosuje się następujące kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola:
  1. Odpowiedni wiek dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
  2. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej
  3. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka - o przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo,
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym wieku,
 3. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok szkolny, ale ile są wolne miejsca.
 4. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest zawarcie umowy przyjęcia dziecka do przedszkola „Akademia Maluchów - TARCHOMIN”

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki, w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad grupami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 4. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
 5. Propozycje zajęć dodatkowych może zgłosić każdy rodzic.
 6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 7. W okresie wakacyjnym okresach między świętami lub przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się łączenie grup.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 15.

 1. Dzieci mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
  4. dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.
 2. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 3. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.
 4. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe, zgodnie z zasadami przedszkola.

§ 16.

 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku, gdy:
  1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za Przedszkole,
  2. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców
  3. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
  4. systematycznego opóźniania sie przez rodziców w opłacaniu czesnego;
  5. zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającym prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 17.

Działalność przedszkola jest finansowana z następujących środków:

 1. Dotacja z budżetu Gminy,
 2. Dotacje ze środków Unii Europejskiej,
 3. Opłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 4. Darowizny na rzecz Przedszkola.

§ 18.

 1. Wysokość czesnego ustalana jest na podstawie cennika usług przedszkola w umowie o opiekę przedszkolną, jaka jest podpisywana wraz z przyjęciem dziecka do przedszkola
 2. Wysokość dotacji gminnej ustalana jest przez organ jednostki samorządu.
 3. Przedszkole może otrzymywać środki finansowe z darowizn oraz od sponsorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Zmiany Statutu dokonywane są przez organ prowadzący przedszkole.